Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Concurs Îngrijitor Creșa Licurici

Concursul se va desfășura la sediul Creșei Licurici începând cu ora 10.00 pe 19.10.2023. 

 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 44, Constanța, organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor – Creșă.

Doarele de înscriere la concurs se primesc în perioada 28 septembrie – 12 octombrie 2023, între orele 10.00-12.00, la sediul unității – Str. Labirint, nr. 52.

Dosarul va conține următoarele documente:

 1.  formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3.  copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4.  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. curs de igienă;
 7. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 10. Curriculum Vitae, model comun european.

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant: Îngrijitor copii

 • Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate
 • Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentruocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (Cap. II şi III)

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant: Îngrijitor copii

 • Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate
 • Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei
 • Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia
 • Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului (igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor)
 • Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului
 • Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi
 • Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în creşe, grădiniţe etc.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0341/427.404, la adresa de e-mail: gop44_cta@yahoo.com și pe website: www.gradinita44constanta.ro, persoană de contact: Floreanu Georgiana, având funcția de Director.

 

No Comments

Enroll Your Words

To Top